หน่วยงาน e-Learning เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2548 มีหน้าที่ในการวางระบบงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e-Learning  เป็นศูนย์กลางในการผลิตบทเรียน e-Learning ควบคุมและดูแลระบบการเรียนการสอนแบบ online การใช้งานบทเรียน   e-Learning ดูแลฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลบทเรียน ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลหลักสูตร การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและฐานข้อมูลภายนอก ดูแล Infrastructure ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการระบบการเรียนการสอน LMS (Learning Management System) โปรแกรมการจัดการ  อื่น ๆ ที่สนับสนุนกับระบบการใช้งานมัลติมีเดีย ดูแลฐานข้อมูลและติดตามผลการเรียนการสอนระบบ e-Learning เป็นการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีทางการสื่อสารมา

ประยุกต์ใช้กับการให้บริการการศึกษาที่ทางอาจารย์ผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกเสริมให้กับนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ โดยมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้งานและสร้างบทเรียนแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้ด้าน    e-Learning เพื่อประชาสัมพันธ์และการจัดการต่าง ๆ รองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เน้นการพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างฐานความรู้สู่โลกกว้าง

  • ปรัชญา

พัฒนาคนให้ก้าวไกล ศึกษาได้ไม่จำกัด เพื่อการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

  • ปณิธาน

เพื่อจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มุ่งมั่น สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

  • วิสัยทัศน์

พัฒนาสร้างเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาอย่างไม่จำกัด

  • พันธกิจ
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรให้ครอบคลุมในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
  2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักประกันคุณภาพทางการศึกษา