Moodle คือโปรกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านระบบอีเลิร์นนิง ใช้สำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  ผ่านการให้บริการ 2 ระบบ คือ

    • CMS  (Course Management System) ระบบจัดการเนื้อหา  เป็นส่วนที่ให้บริการแก่ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา จัดการเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ตามแผนการจัดการเรียนรู้
    • LMS (Learning Management System) ระบบจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ให้บริการแก่ผู้เรียน ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ ตามเงื่อนไข หรือลำดับที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ 

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับนักศึกษาManual